Home / Chi Bộ Đảng

Chi Bộ Đảng

DANH SÁCH CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG

STT Họ và tên Chức vụ
01 Trương Thị Hồng Thanh Bí thư chi bộ
02 Nguyễn Châu Phó bí thư chi bộ
03 Nguyễn Thị Hoài An Ủy viên
04 Phạm Thị Hòa Ủy viên
05 Trường Nhật Anh
06 Phạm Thị Trang
07 Nguyễn Thị Ánh Hồng
08 Nguyễn Thị Trường
09 Ông Thị Thanh Hoài
10 Nguyễn Thị Thu Hiền
11 Nguyễn Yến Như
12 Lê Thị Hiếu Minh