Home / Công Đoàn

Công Đoàn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
01 Phạm Thị Toàn Chủ tịch công đoàn
02 Nguyễn Châu Phó chủ tịch
03 Nguyễn Thị Hoài An Ủy viên
04 Nguyễn Thị Ánh Hồng Ủy viên
05 Nguyễn Lê Phương Thảo Ủy viên