Home / Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY HỒ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
01 Trương Thị Hồng Thanh Hiệu trưởng 0905.330.030
02 Nguyễn Thị Hoài An Phó Hiệu trưởng 0906.535.275